Producent płyt warstwowych i płyty obornickiej – Gór-Stal
płyty warstwowe Gór-Stal - banner

Przetargi - firma Gór-Stal

PRZEJDŹ DO KONTAKTU

Oświadczenie zamawiającego

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad procesem budowlanym....

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 z dn. 03.08.2017 na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "Wdrożenie wyników prac B+R polegające na uruchomieniu produkcji ekologicznej płyty warstwowej cechującej się niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz wysoką odpornością ogniową." w ramach, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 20142020. Nr. Projektu POIR.03.02.01-12-0008/17. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Zamawiający zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad procesem budowlanym związanym z budową nowej hali produkcyjnej oraz adaptacją części istniejącej hali dla potrzeb lokalizacji nowej linii technologicznej produkcji płyt warstwowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

PRZETARG nr 3/2017 - na dostawę stanowiska do oznaczania liczby hydroksylowej, kwasowej, zawartości żelaza i NCO oraz oznaczania wody.

W związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie wyników prac B+R polegające na uruchomieniu produkcji ekologicznej płyty warstwowej cechującej się niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz wysoką odpornością ogniową" w ramach Działania3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,  

Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę stanowiska do oznaczania liczby hydroksylowej, kwasowej, zawartości żelaza i NCO oraz oznaczania wody, składającego się z kompletnego zestawu przeznaczonego do wykonywania automatycznych miareczkowań alkacymetrycznych w środowisku bezwodnym oraz aparatu do oznaczania zawartości wody metodą miareczkowania kulometrycznego.

 
Dokumenty powiązane:
- Zapytanie ofertowe nr 3_2017 (2017.06.07).pdf
- Zalacznik nr 1_Formularz oferty.docx
- Zalacznik nr 2_Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow.docx
- Zalacznik nr 3_Oswiadczenie o braku powiazan.docx

PRZETARG nr 2/2017 - na dostawę stanowiska do testów wytrzymałościowych płyt warstwowych

W związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie wyników prac B+R polegające na uruchomieniu produkcji ekologicznej płyty warstwowej cechującej się niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz wysoką odpornością ogniową" w ramach Działania3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,  

Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę stanowiska do testów wytrzymałościowych płyt warstwowych, składającego się z maszyny wytrzymałościowej z kompletem oprzyrządowania pomiarowego, torów pomiarowych siły i przemieszczenia.

 
Dokumenty powiązane:
- Zapytanie ofertowe nr 2_2017 (2017.06.05).pdf
- Zalacznik nr 1_Formularz oferty.docx
- Zalacznik nr 2_Oswiadczenie o braku powiazan.docx