Producent płyt warstwowych i płyty obornickiej – Gór-Stal

Przetargi - firma Gór-Stal

Перейти до контактів

przetargi

 

Firma Gór-Stal – jako renomowany polski producent płyt warstwowych nieustannie rozbudowuje zaplecze asortymentowe i oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających klientów. Wyroby firmy  to gwarancja najwyższej jakości. 

Zapraszamy do zapoznania się z listą postępowań przetargowych przeprowadzanych przez Spółkę Gór-Stal.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 z dn. 11.08.2017r

„Roboty budowlane związane z budową nowej hali produkcyjnej oraz adaptacją części istniejącej hali dla potrzeb nowej linii technologicznej produkcji płyt warstwowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "Wdrożenie wyników prac B+R polegające na uruchomieniu produkcji ekologicznej płyty warstwowej cechującej się niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz wysoką odpornością ogniową." w ramach, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Nr. Projektu POIR.03.02.01-12-0008/17. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oświadczenie zamawiającego

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad procesem budowlanym....

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 z dn. 03.08.2017 na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "Wdrożenie wyników prac B+R polegające na uruchomieniu produkcji ekologicznej płyty warstwowej cechującej się niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz wysoką odpornością ogniową." w ramach, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 20142020. Nr. Projektu POIR.03.02.01-12-0008/17. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Zamawiający zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad procesem budowlanym związanym z budową nowej hali produkcyjnej oraz adaptacją części istniejącej hali dla potrzeb lokalizacji nowej linii technologicznej produkcji płyt warstwowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą