Producent płyt warstwowych i płyty obornickiej – Gór-Stal
SHOW YOURSELF – III edycja
SHOW YOURSELF – III edycja


SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

 

Cel projektu:

Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:

1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty;
2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych;
3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji;
4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.

 

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: 

– wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.;
– wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;
– wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych;
– wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej  poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
– rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje. 

Wartość projektu: 


Wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN

Dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!! 

Wdrożenie wyników prac B+R polegające na uruchomieniu produkcji ekologicznej płyty warstwowej
cechującej się niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz wysoką odpornością ogniową
Wdrożenie wyników prac B+R polegające na uruchomieniu produkcji ekologicznej płyty warstwowej

Tytuł projektu:

Wdrożenie wyników prac B+R polegające na uruchomieniu produkcji ekologicznej płyty warstwowej cechującej się niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz wysoką odpornością ogniową

Gór-Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1. Badania na rynek dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. “Wdrożenie wyników prac B+R polegające na uruchomieniu produkcji ekologicznej płyty warstwowej cechującej się niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz wysoką odpornością ogniową”.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek dwóch rodzajów innowacyjnych płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR o niskim współczynniku przenikania ciepła i wysokiej ognioodporności.

Efekty projektu: rozszerzenie oferty produktowej spółki, wzrost zatrudnienia oraz przychodów, poprawa konkurencyjności firmy.

Wartość projektu: 39 704 105,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 16 781 195,00 PLN

Gór – Stal Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Gór – Stal Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wzmocnienie konkurencyjności firmy Gór - Stal sp. z o.o. poprzez opracowanie strategii wzorniczej      i wprowadzenie produktów na rynek 

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Gór - Stal poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy produkt.
Planowanym efektem projektu będzie poszerzenie asortymentu produktowego o nowy rodzaj izolacyjnych płyt okładzinowych.

Wartość projektu: 1 438 100,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 458 800,00 PLN

"Promocja na rynkach międzynarodowych produktów firmy Gór-stal sp. z o.o."
Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
"Promocja na rynkach międzynarodowych produktów firmy Gór-stal sp. z o.o."

Gór-Stal Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Promocja na rynkach międzynarodowych produktów firmy Gór-stal sp. z o.o."

Celem projektu jest promocja produktów oferowanych przez Gór-Stal oraz ekspansja międzynarodowa Spółki.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost ekspansji zagranicznej oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów na rynkach międzynarodowych.

Wartość projektu: 727 900,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 436 740,00 PLN   

Wdrożenie prac na skutek otrzymanego dofinansowania do produkcji polioli
Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Wdrożenie prac na skutek otrzymanego dofinansowania do produkcji polioli

Gór-Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1. Badania na rynek dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie wyników prac B+R polegające na uruchomieniu produkcji ekologicznych polioli poliestrowych na bazie surowców odpadowych”.

Celem niniejszego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności beneficjenta poprzez wdrożenie wyników własnych oraz zleconych prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali świata rozwiązania w postaci ekologicznych polioli poliestrowych na bazie surowców odpadowych poprawiających parametry ognioodporności i przewodzenia ciepła oraz płyty termoizolacyjnej o polepszonych parametrach ognioodporności.

W wyniku realizacji projektu dokona się dywersyfikacja oferty produktowej przedsiębiorstwa, wzrost konkurencyjności, otwarcie na nowych odbiorców oraz zaspokojenie popytu na poliole, który rośnie nie tylko na rynku, ale i wewnątrz firmy.

Wartość projektu: 46 146 575,72 zł

Wartość dofinansowania: 19 524 560,00 zł

Narodowy plan rozwoju 2004-2006
Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Narodowy plan rozwoju 2004-2006

Firma Gór-Stal Sp. z o. o. realizuje projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, logistyki, kontroli jakości, wymiany informacji pomiędzy Gór-Stal i kontrahentami”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Firma Gór-Stal sp. z o.o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji paneli termoizolacyjnych typu PIR", który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4 - NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM.

https://termpir.eu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund ERDF) został powołany w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii).

EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna
Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna

Tereny wchodzące w skład strefy mają dogodne położenie komunikacyjne umożliwiające swobodny transport towarów i przewóz pasażerów różnymi środkami lokomocji.

  • W pobliżu przebiegają główne szlaki komunikacji drogowej. Najważniejszy to droga międzynarodowa A4 łącząca Europę Zachodnią z Ukrainą. Przebiega przez Dębicę w odległości 20 km od Mielca.
  • Lotnisko znajdujące się na terenie strefy w Mielcu umożliwia czarterową obsługę transportu pasażerskiego i cargo w ruchu krajowym i międzynarodowym.
  • Połączenia kolejowe umożliwiają transport towarów wprost ze strefy, ponadto w odległości 20-30 km od obszarów SSE w Mielcu znajduje się stacja przeładunkowa trakcji szerokotorowej prowadząca na Ukrainę i do Rosji.
  • Obsługę celną na miejscu umożliwia posterunek celny, zapewniający obsługę odpraw w wywozie i przywozie. Przy posterunku zlokalizowana jest Agencja Celna świadcząca też usługi z zakresu składu i magazynu celnego.
ustawienia ciasteczek