Producent płyt warstwowych i płyty obornickiej – Gór-Stal
Zgłoszenie serwisowe
Pobierz formularz (.PDF)

Alternatywna forma zgłoszenia w postaci listownej znajduje się w wersji do druku, w formacie PDF 

W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt pod adresem: reklamacje@gor-stal.pl.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Imię *
Nazwisko *
Firma
Miasto *
Ulica *
Numer lokalu *
Kod pocztowy *
Kraj *
Telefon *
Adres e-mail *
OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU
Osoba 1 *
Imię*
Nazwisko*
Firma
Telefon konatkowy*
Adres mailowy*

 

Dodaj kolejną osobę  
PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Pełny numer zamówienia *
Przedmiot reklamacji *
Dodaj kolejny produkt
ADRES MONTAŻU:
Miasto *
Ulica *
Numer lokalu *
Kod pocztowy *
Kraj *
ZAKUP DOKONANO NA PODSTAWIE:
Faktura nr *
z dnia *
Umowa do zamówienia *
DRUK GWARANCYJNY:
Druk *
Numer dokumentu *
DOKUMENT DOSTAWY:
Numer dokumentu *
PRZYCZYNĄ REKLAMACJI JEST:
Podać opis wad, niezgodność *
Oczekiwania zamawiającego *
Uwagi
ZAŁĄCZNIKI:
Zdjęcie etykiety, zdjęcie nadruku laserowego na produkcie, zdjęcie wad produktu, zdjęcie dokumentu dostawy. max 10 zdjęć owielkości 20 mb i rozszerzeniu jpg lub png
pole obowiązkowe *
Dodaj kolejny plik  

 

Niniejszym, w wykonaniu nałożonego na spółkę Gór-Stal sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679”, informujemy że:
 
1. Administrator danych osobowych. Spółka Gór-Stal sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (adres: ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice), zwana dalej „Spółką”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166841, posiadająca NIP 7381945154, REGON 852712117, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 zł w całości opłaconym, jest administratorem Twoich danych osobowych. 
 
2. Cele i podstawy przetwarzania. Jako administrator Spółka będzie przetwarzać Twoje zwykłe dane osobowe, podane przez Ciebie w powyższym zgłoszeniu serwisowym, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) i pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie tej zgody. Możesz nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez Spółkę Twoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości skontaktowania się z Tobą przez Spółkę.
 
3. Okres przechowywania danych. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i zakończenia zgłoszenia serwisowego, to Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, chyba że wcześniej odpadnie cel dalszego przechowywania Twoich danych osobowych albo Spółka zrezygnuje z dalszego przechowywania Twoich danych osobowych. 
 
4. Odbiorcy danych. Do Twoich danych osobowych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne. 
 
5. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Tobie: (a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; (c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (e) prawo do przenoszenia danych; (f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą w procesie zgłoszenia serwisowego.
 
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W oparciu o Twoje dane osobowe Spółka nie będzie podejmowała wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
 
* pola wymagane
ustawienia ciasteczek