Producent płyt warstwowych i płyty obornickiej – Gór-Stal
Kariera

Kariera

 

Firmę Gór-Stal tworzy zespół zgranych ludzi, specjalistów w swoich dziedzinach, zaangażowanych w pracę. Precyzyjny dobór pracowników jest dla nas bardzo istotną kwestią. Jeśli interesuje Cię praca w naszej firmie, wypełnij i wyślij formularz aplikacji spontanicznej. Rozważymy Twoją kandydaturę.

DANE OSOBOWE
Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
Ulica / Nr budynku / Nr mieszkania *
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Telefon **
Adres e-mail **
DOŚWIADCZENIE
Wykształcenie *
Szkoła
Kierunek, specjalizacja
Znajomość języków
Angielski
Niemiecki
Inny język
znajomość innego języka
Informacje dodatkowe
Zawód wykonywany
Doświadczenie
Kursy / uprawnienia / kwalifikacje
Prawo jazdy
Oczekiwania fin. początkowe (brutto)
Informacje dodatkowe
Załącz CV
Załącz list motywacyjny
Niniejszym, w wykonaniu nałożonego na spółkę Gór-Stal sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679”, informujemy że:
 
1. Administrator danych osobowych. Spółka Gór-Stal sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (adres: ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice), zwana dalej „Spółką”, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166841, posiadająca NIP 7381945154, REGON 852712117, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 zł w całości opłaconym, jest administratorem Twoich danych osobowych. 
 
2. Cele i podstawy przetwarzania. Jako administrator Spółka będzie przetwarzać Twoje zwykłe dane osobowe, podane przez Ciebie w powyższym formularzu rekrutacyjnym oraz w CV i w liście motywacyjnym, w celu przeprowadzenia i zakończenia w przyszłości procesu rekrutacji, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) i pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie tej zgody. Możesz nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez Spółkę Twoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości skontaktowania się z Tobą przez Spółkę, w celu zaproponowania udziału w nowej procedurze rekrutacji.
 
3. Okres przechowywania danych. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i zakończenia w przyszłości procesu rekrutacji, to Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, chyba że wcześniej odpadnie cel dalszego przechowywania Twoich danych osobowych albo Spółka zrezygnuje z dalszego przechowywania Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy w następstwie przeprowadzenia rekrutacji Spółka nawiąże z Tobą stosunek pracy, to Twoje dane osobowe zostaną włączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa dla akt osobowych.
 
4. Odbiorcy danych. Do Twoich danych osobowych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne. 
 
5. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Tobie: (a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; (c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (e) prawo do przenoszenia danych; (f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą w procesie przyszłej rekrutacji.
 
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W oparciu o Twoje dane osobowe Spółka nie będzie podejmowała wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

* pola wymagane ** podanie danych jest dobrowolne
ustawienia ciasteczek