Producent płyt warstwowych i płyty obornickiej – Gór-Stal
Wdrożenie prac na skutek otrzymanego dofinansowania do produkcji polioli
Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Wdrożenie prac na skutek otrzymanego dofinansowania do produkcji polioli

Gór-Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1. Badania na rynek dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie wyników prac B+R polegające na uruchomieniu produkcji ekologicznych polioli poliestrowych na bazie surowców odpadowych”.

Celem niniejszego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności beneficjenta poprzez wdrożenie wyników własnych oraz zleconych prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali świata rozwiązania w postaci ekologicznych polioli poliestrowych na bazie surowców odpadowych poprawiających parametry ognioodporności i przewodzenia ciepła oraz płyty termoizolacyjnej o polepszonych parametrach ognioodporności.

W wyniku realizacji projektu dokona się dywersyfikacja oferty produktowej przedsiębiorstwa, wzrost konkurencyjności, otwarcie na nowych odbiorców oraz zaspokojenie popytu na poliole, który rośnie nie tylko na rynku, ale i wewnątrz firmy.

Wartość projektu: 46 146 575,72 zł

Wartość dofinansowania: 19 524 560,00 zł

Narodowy plan rozwoju 2004-2006
Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Narodowy plan rozwoju 2004-2006

Firma Gór-Stal Sp. z o. o. realizuje projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, logistyki, kontroli jakości, wymiany informacji pomiędzy Gór-Stal i kontrahentami”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Firma Gór-Stal sp. z o.o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji paneli termoizolacyjnych typu PIR", który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4 - NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM.

https://termpir.eu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund ERDF) został powołany w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii).

EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna
Fundusze unijne
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
EURO-PARK MIELEC Specjalna Strefa Ekonomiczna

Tereny wchodzące w skład strefy mają dogodne położenie komunikacyjne umożliwiające swobodny transport towarów i przewóz pasażerów różnymi środkami lokomocji.

  • W pobliżu przebiegają główne szlaki komunikacji drogowej. Najważniejszy to droga międzynarodowa A4 łącząca Europę Zachodnią z Ukrainą. Przebiega przez Dębicę w odległości 20 km od Mielca.
  • Lotnisko znajdujące się na terenie strefy w Mielcu umożliwia czarterową obsługę transportu pasażerskiego i cargo w ruchu krajowym i międzynarodowym.
  • Połączenia kolejowe umożliwiają transport towarów wprost ze strefy, ponadto w odległości 20-30 km od obszarów SSE w Mielcu znajduje się stacja przeładunkowa trakcji szerokotorowej prowadząca na Ukrainę i do Rosji.
  • Obsługę celną na miejscu umożliwia posterunek celny, zapewniający obsługę odpraw w wywozie i przywozie. Przy posterunku zlokalizowana jest Agencja Celna świadcząca też usługi z zakresu składu i magazynu celnego.